Hết quý III năm 2020, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 10 nghìn tỷ đồng

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý III/2020 (đến hết ngày 30/9/2020) là 10.049,261 tỷ đồng; Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý III/2020 (từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/9/2020) là 1.565,880 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý III/2020 (từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/9/2020) là 503,938 tỷ đồng; Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dương trong quý III năm 2020 là 5,626 tỷ đồng.

Trước đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020): 9.981,693 tỷ đồng; Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là 4.958,420 tỷ đồng; Số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779,815 tỷ đồng.

Việc Bộ Tài chính công khai tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý III/2020 nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.