Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước làm việc với Trường nghiệp vụ Kho bạc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc Trường Nghiệp vụ Kho bạc cho biết: Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, quy mô, khối lượng nội dung đào tạo và nhiệm vụ của Trường Nghiệp vụ Kho bạc ngày càng tăng. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, TrườngNghiệp vụ Kho bạc đã đào tạo bồi dưỡng 239 lớp cho 63.970 lượt công chức của hệ thống KBNN. Nội dung, chương trình bồi dưỡng gắn liền với các kiến thức, kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của hệ thống KBNN.

Cụ thể, căn cứ phân cấp về xây dựng và tổ chức đào tạo bồi dưỡng, Trường Nghiệp vụ Kho bạc đã trình lãnh đạo KBNN; chủ động, chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng các chương trình đào tạo bồi dưỡng riêng theo vị trí việc làm, bao gồm: Chương trình bồi dưỡng cho công chức mới tuyển dụng; chương trình bồi dưỡng, cập nhật theo vị trí việc làm lĩnh vực kiểm soát chi, chương trình bồi dưỡng, cập nhật theo vị trí việc làm lĩnh vực kế toán nhà nước, chương trình bồi dưỡng kiến thức theo vị trí việc làm đối với lãnh đạo KBNN cấp huyện.

Cùng với nhiều nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn khác như: Kế toán ngân sách nhà nước, Quản lý ngân quỹ nhà nước, Tổ chức cán bộ, Thanh tra kiểm tra, Văn thư lưu trữ, Hành chính văn phòng, Công nghệ thông tin, Quản lý an toàn kho quỹ…

Thực hiện theo chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và các quyết định của Bộ Tài chính về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, tập thể lãnh đạo và cán bộ Trường Nghiệp vụ Kho bạc nhất trí và ủng hộ thực hiện chủ trương chuyển giao Trường Nghiệp vụ Kho bạc về Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính theo đúng tiến độ đề ra.

Tại buổi làm việc, cán bộ công chức Trường Nghiệp vụ Kho bạc đã có những đề xuất, kiến nghị trong việc chuyển giao nhiệm vụ của Trường Nghiệp vụ Kho bạc về Trường bồi dưỡng cán bộ Tài chính; đồng thời, đề đạt nguyện vọng mong muốn được tiếp tục gắn bó cống hiến với công việc chuyên môn nhiệm vụ của ngành Kho bạc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo KBNN qua các thời kỳ, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Trường Nghiệp vụ Kho bạc trong việc đào tạo phát triển nâng cao nguồn nhân lực chất lượng của hệ thống KBNN.

Về công tác cán bộ, Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì trên tinh thần lắng nghe nguyện vọng của từng cán bộ Trường Nghiệp vụ Kho bạc sắp sếp một cách khoa học, hợp lý phát huy được năng lực, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức.

Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi cũng đề nghị khen thưởng tập thể Trường Nghiệp vụ Kho bạc và giữ nguyên kết quả công tác và thành tích cá nhân của các cán bộ công chức khi luân chuyển, điều động sang đơn vị công tác mới.